Ekspertu padome iedvesmojas no pasaulē vadošām organizācijām

Lai arī šobrīd daudzi esam mobilizējušies pandēmijas izaicinājumu risināšanai, ir problēmas, kuru aktualitāte nemazinās – vardarbība pret bērniem ir un paliek aktuāla problēma kā Latvijā, tā pasaulē, tāpēc 22.aprīlī virtuāli pulcinājām ekspertu padomi vardarbības pret bērniem novēršanai, lai runātu par ilgtermiņa mērķiem. Tikšanās tēma – Globālā partnerība vardarbības pret bērniem novēršanai un Latvijas iespējas pievienoties “Pathfinding” valstīm.

Mēs redzam, ka ir dziļas sistemātiskas problēmas, kas gadiem traucē Latvijai efektīvi novērst vardarbību pret bērniem, kā arī tuvoties ANO Ilgtspējīgas attīstības 2030 mērķim 16.2. Lai to paveiktu, nepieciešams pacelt bērnu aizsardzības problēmu augstāk politisko prioritāšu sarakstā. Labu rāmi, kā šo jomu sakārtot, dod Globālā partnerība vardarbības pret bērniem novēršanai un “Pathfinding” valsts statuss, kas paredz veikt valstisku apņemšanos, veikt sistemātiskus pētījumus un veidot datos balstītu plānu, kā arī izmantot iespējas sadarboties ar citām valstīm.

Ekspertu padomes norise:

  • Zviedrijas vēstnieces Annikas Jaganderes uzrunā dzirdējām par vardarbības izskaušanas temata aktualitāti, sadarbojoties projektā “Never violence”.
  • Zviedru bērnu aizsardzības organizācijas “Barnafrid” pārsāve Maria Schillaci un Zviedrijas tiesībsarga pārstāve Elisabeth Dahlin dalījās pieredzē par to, ko Zviedrija pašlaik veic vardarbības pret bērniem prevencei un kā izmanto “Pathfinding” valstu sadarbības iespējas globālā mērogā.
  • “Global Partnership to End Violence” pārstāve Sabine Rakotomalala pastāstīja par “Pathfinding” valstu iniciatīvu – par tās nepieciešamību un to, kā valstis var pievienoties.
  • Pasaules veselības organizācijas Eiropas reģionālā biroja pārstāvis Yongjie Yon pastāstīja par Inspire stratēģiju ieviešanas palīglīdzekļiem, kā arī to, kā Latvijas dati izskatās no PVO perspektīvas.

Par globālo apņemšanos
Apzinoties vardarbības graujošo ietekmi uz bērnu dzīvēm, 2015.gadā pasaules līderi apņēmās līdz 2030. gadam novērst visa veida vardarbību pret bērniem ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu ietvaros (mērķis 16.2.). 2016. gada jūlijā ANO ģeneralsekretariāts izveidoja kustību “Global Partnership to End Violence Against Children” (“Globālā partnerība vardarbības pret bērniem novēršanai”) un izveidoja fondu, lai ieguldītu reālos risinājumos. Globālās partnerības mērķis ir veicināt apzināšanos par to, ka nepieciešamas pārmaiņas, nodrošināt piekļuvi resursiem un atbalstam tiem, kuri strādā vardarbības novēršanas jomā, kā arī dalīties ar efektīvākajiem risinājumiem, lai tos izmantotu visi.

Par “Pathfinding” valstu kustību
Globālā partnerība aicina valstis pievienoties “Pathfinding” kustībai ar mērķi celt sabiedrības izpratni, veicināt valstu augstākā līmeņa politisko apņemšanos, veicināt aktīvu darbību un ieviest nacionālu vardarbības prevencijas standartu visā pasaulē. Šobrīd partnerībai pievienojušās 29 valstis. “Pathfinding” valstis izmanto INSPIRE septiņas stratēģijas vardarbības pret bērniem novēršanai, lai izprastu tās cēloņus un izveidotu stratēģiski pārdomātus risinājumus, kas uzlabo bērnu un jauniešu dzīves. Plašāka informācija: www.end-violence.org

“Centrs Dardedze” ir apņēmies strādāt pie pamatojuma, kāpēc Latvijai būtu nepieciešams pievienoties globālai iniciatīvai, kā arī aktīvi meklēt domubiedrus iestādēs, organizācijās un valdībā.

Ekspertu padomes sanāksmē piedalījās pārstāvji no Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts policijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Tiesībsarga biroja, Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Pašvaldību savienības, Valsts Probācijas dienesta, Latvijas Universitātes, Izglītības ministrijas, projekta Pumpurs un Centra Dardedze. Ekspertu padome pulcējas vismaz divas reizes gadā, lai pārrunātu aktualitātes vardarbības pret bērniem mazināšanas jomā Latvijā, īpaši pievēršoties bērnu seksuālas izmantošanas prevencei.