Dardedze – bērnu tiesību aizsardzībai

Programmas “NVO Fonds 2019” ietvaros “Centrs Dardedze” ir uzsācis projektu ” “Centrs Dardedze – bērnu tiesību aizsardzībai”

Programmas “NVO Fonds 2019” mērķis ir veicināt pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību Latvijā, atbalstot aktivitātes iedzīvotāju līdzdalības un sadarbības procesiem, nodrošinot demokrātisku valsts pārvaldību un plašākas sabiedrības iesaisti sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, kvalitatīvu un sabiedrības interesēm atbilstošu lēmumu pieņemšanā un pakalpojumu sniegšanā.

“NVO darbības stiprināšana” – mērķis ir stiprināt organizētu pilsonisko sabiedrību un atbalstīt NVO darbību, stiprinot to institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti un nodrošinot finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.

Projekta ” “Centrs Dardedze” – bērnu tiesību aizsardzībai” ietvaros tiks celta Centra Dardedze kapacitāte, lai nodibinājums varētu turpināt veikt interešu aizstāvības (advocacy) darbu vardarbības, un īpaši seksuālas vardarbības, pret bērnu novēršanas jomā, īstenojot sekojošo:

1. Izveidot valsts pārvaldes institūciju, akadēmiskās vides un praktiķu  – ekspertu grupu seksuālās vardarbības novēršanas jomā (“vēstnieku” padomi), ar mērķi, ka speciālisti risina tādus jautājumus kā:

1) Seksuālās vardarbības vienotas terminoloģijas izstrāde un ieviešana;

2) Vienotu kritēriju izstrāde apkopojot datus par seksuālu vardarbību pret bērnu;

3) Ikgadējā atskaite par seksuālās vardarbības novēršanas jomā paveikto Latvijā

2. Turpināt nodrošināt aktīvu NVO līdzdalību politikas plānošanas dokumentu, normatīvo aktu un to grozījumu izstrādē, ministriju, ekspertu darba grupās, metodisko dokumentu izstrādē valsts un pašvaldību līmenī vardarbības pret bērnu novēršanas un prevences jomā.

3. Turpināt paust ekspertu viedokli medijos, sociālajos tīklos, Dardedzes mājaslapā un veidot problēmrakstus, kas skar vardarbības pret bērnu novēršanas, jo īpaši seksuālās vardarbības novēršanas un prevences jomu.

4. Turpināt izglītot sabiedrību, veicinās sabiebrības līdzdalību un izpratni par vardarbības novēršanas jautājumiem realizējot 1 kampaņu.

5. Turpināt aktīvu darbu pie seksuālajā vardarbībā cietušajiem bērniem draudzīga izmeklēšanas un rehabilitācijas procesa ieviešanas Latvijā( “Bērna mājas” modelis) un tā ietvaros: sadarbosies ar ārvalstu ekspertiem un organizācijām, atbildīgajām ministrijām, pašvaldībām, piedalīsies normatīvo aktu un metodoloģiju izstrādē, izstrādās priekšlikumus un veicinās reģionālo krīžu centru un pašvaldību sadarbības komandu izpratni par sadarbību seksuālas vardarbības novēršanā.

6.Turpināt sadarbību ar citiem NVO Latvijā, kas darbojas vardarbības pret bērnu novēršanas jomā, veicinot agrīnās vardarbības prevencijas programmu ieviešanu un pilnveidi.

Ar projektā sniegto atbalstu kapacitātes stiprināšanai nodibinājums “Centrs Dardedze” turpinās darboties kā nacionāla līmeņa kompetenču centrs vardarbības pret bērnu un jo īpaši seksuālas vardarbības novēršanas un prevencijas jomā. Turpināsim darboties interešu aizstāvības jomā Saeimā, Ministru kabinetā un  atbildīgajās ministrijās pārstāvot to sabiedrības grupu, kas pati sevi pārstāvēt vēl nevar – bērnus. Īpašu uzmanību veltīsim tam, lai Latvijā tiek pilnveidots institūciju sadarbība darbā ar seksuālās vardarbības upuriem. Turpināsim nodrošināt ar atbalstu tiesību, sociālās izglītības jomas profesionāļus, vecākus un pašus bērnus gan klātienes konsultācijās, gan apmācībās un atbalsta grupās, gan sniedzot konsultācijas telefoniski un elektroniski.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.  Projekta “Centrs Dardedze – bērnu tiesību aizardzībai” līguma nr. 2019.LV/NVOF/DAP/027/017

Par saturu atbildīgs nodibinājums “Centrs Dardedze”.