Droša bērnība – droša dzīve!

“Centrs Dardedze” īsteno Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”  projektu “Droša bērnība – droša dzīve!”.

“Dardedze” jau 20 gadus strādā bērnu tiesību aizsardzības jomā, taču diemžēl vardarbība pret bērnu joprojām ir aktuāla problēma. Vairāki pētījumi ir apliecinājuši, ka lielākais izaicinājums bērna tiesību aizsardzības jomā šobrīd ir vienas koordinējošas atbildīgās institūcijas trūkums – tā ir sadrumstalota starp dažādām nozarēm. Šobrīd, kad vēl turpinās darbs pie bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reformas Latvijā, it īpaši būtiska ir NVO iesaiste šajā procesā, lai iestātos par bērna un ģimeņu interesēm.

“Dardedze” sevi pozicionē kā organizāciju, kas vienmēr ir iestājusies par bērna labākajām interesēm, lai ne tikai lēmumi mikro līmenī tiek pieņemti par labu bērnam, bet lai arī bērnu tiesību aizsardzības sistēma makro laukā kalpo prioritāri pašam bērnam. Līdz ar to plašā projekta mērķauditorija ir visi bērni Latvijā, īpaši pievēršoties bērniem, kas ir cietuši no vardarbības vai ir potenciāli vardarbības upuri.

Bērns pats par sevi nevar pārstāvēt savas intereses – to dara viņa vecāki. Valsts mērogā to veic valsts pārvaldes sistēmas un nevalstiskās organizācijas ar savu iesaisti interešu aizstāvībā un citādākā jomas pozitīvā ietekmēšanā. Lai “Dardedze” spētu regulāri būt klāt dažādu nozīmīgu valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanā, piedalītos politikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, sniegtu savu ieguldījumu un ieteikumus, Centram Dardedze ir nepieciešama palīdzība NVO darbības stiprināšanai, lai veiktu šīs darbības.

Tāpat arī bērna labāko interešu aizstāvībai ir būtiska nozīme, lai ar jomas profesionāļiem organizētu tikšanās un diskusijas, lai apspriestu jomas aktualitātes, aizstāvētu bērnu, viņa tiesības un risinātu lauka nozīmīgus jautājumus vardarbības izskaušanā pret bērnu.

Projekta galvenais mērķis ir veicināt vardarbībā cietušu bērnu interešu aizstāvību, ceļot “Dardedze” darbības kapacitāti.

Projekta virzieni:

  • stiprināt nodibinājuma darbību, atbalstot “Centrs Dardedze” aktivitātes, iesaistoties valsts pārvaldes un nevalstisko organizāciju rīkotajās aktivitātēs, kā arī iesaistoties likumdošanas izmaiņu veikšanā un organozācijas darbības ietekmes mērīšanā;
  • atbalstīt “Centrs Dardedze” darbu interešu aizstāvībā bērnu tiesību aizsardzības jomā, veicinot piebiedrošanos “Globālās partnerības vardarbības pret bērniem novēršanai” kustībai “Ceļa meklētāji”, atbalstot valsts un nevalstisko organizāciju tīklošanos un savstarpējā dialoga veidošanu, lai aizstāvētu bērna labākās intereses.

Projekta mērķa grupa: vardarbībā cietuši bērni, politikas veidotāji, sabiedrība.

Veicot projekta aktivitātes:

  • tiks veicināta uzticēšanās nevalstiskajam sektoram, īpaši “Centrs Dardedze” kā savas jomas līderim, kas veicina sistēmiskas pārmaiņas vardarbības novēršanai Latvijā;
  • tiks nodrošināta sabiedrības interešu aizstāvība bērnu tiesību aizsardzības jomā;
  • tiks veicināta NVO kapacitāte un veiktspēja, tādējādi attīstot ilgtspējīgu pilsonisko sabiedrībo, stiprinot demokrātiju un nodrošinot nodibinājuma statūtos noteikto mērķu sasniegšanu – darboties kā nacionāla mēroga kompetenču, izglītības un attīstības centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanā.

Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta summa: 24 472 eiro

Plānotais īstenošanas periods: no 2021.gada 1.janvāra līdz 20.novembrim

2021. gadā “Centrs Dardedze” plāno turpināt rīkot ekspertu padomes tikšanās bērnu seksuālas izmantošanas prevencijas jomā, kas ir jomā iesaistīto valsts pārvalžu, ministriju un NVO sektora pārstāvju jomas sanāksmes aktuālākās informācijas apmaiņai. Tāpat “Dardedze” atīvi iesaistās vienotas terminoloģijas izveidē vardarbības pret bērnu jomā; plāno iesaistīties bērnu noziedzības novēršanas un bērnu aizsardzības pret noziegumiem plāna izveidē un izstrādē, kā arī cer turpināt darbu pie dalības procesā, lai Latvija kļūtu par Globālās partnerības vardarbības pret bērniem novēršanai biedru. Būtiska daļa no Centrs Dardedze publiskā darba ir informācijas sagatavošana medijiem, interviju sniegšana, rakstu gatavošana un sabiedrības izglītošana par vardarbības pret bērnu tematiku – tai skaitā īstenojot kampaņu “Iedomājies sevi bērna vietā”.