Droša jaunatne – spēcīgs reģions

Kopš Eiropas Padome parakstīja Lanzarotes konvenciju un publicēja satraucošu statistiku, uzrādot, ka 1 no 5 bērniem Eiropā kļūst par seksuālas izmantošanas upuriem, Eiropas valstis, tostarp Lietuva un Latvija, arvien skaudrāk apzinās nepieciešamību pēc aktīvas, sistemātiskas rīcības bērnu aizsardzībā.

Izpratnei par bērnu seksuālas izmantošanas riskiem un nepieciešajiem preventīvajiem un atbalsta pasākumiem ir izšķiroša loma, tāpēc nepieciešams celt informētību gan bērnu, gan vecāku un pedagogu vidū. Kā rāda pētījumi, daudzi vecāki un pedagogi nav pietiekami informēti par pastāvošajiem riskiem un nezina, kā runāt ar bērniem par seksualitāti un vardarbību. Tādējādi bērni un jaunieši paliek vieni, uzskatot, ka sarunas par seksuālu vardarbību ir tabu. Nerunājot par vardarbību, maz ticams, ka bērniem atradīsies īstie vārdi un uzņēmība, lai ziņotu par noziegumu vai atbalstītu draugu, kurš no tā cietis.

Norvēģija ir veikusi garu ceļu, lai sabiedrībā būtu iespējams apspriest seksuālu izmantošanu. Pateicoties ilggadējai pieredzei vecāku un skolotāju izglītošanā, speciālisti no Norvēģijas var sniegt nozīmīgus ieteikumus, kas nepieciešami Lietuvā un Latvijā sabiedrības izpratnes veicināšanai. Sadarbība ar kopīgu mērķi – novērst bērnu seksuālu izmantošanu – veicina iekļaujošu, līdztiesīgu un vienotu reģionu ar kopīgām vērtībām. No vardarbības brīva sabiedrība nozīmē drošu nākotni visās iesaistītajās valstīs.

Projekta mērķi:

  1. Veicināt sabiedrībā izpratni par seksuālu izmantošanu Lietuvā, Latvijā un Norvēģijā, pievēršoties jauniešiem kā galvenajai projekta mērķa grupai.
  2. Veidot spēcīgu sadarbību starp Lietuvu, Norvēģiju un Latviju un kvalitatīvu zināšanu apmaiņu starp jomas ekspertiem seksuālas izmantošanas novēršanas jomā katrā no valstīm.

Sagaidāmie projekta rezultāti:

  1. Latvijā un Lietuvā tiks adaptēta Norvēģijā izstrādāta preventīva metodoloģija, kas sastāv no īsfilmas un ceļveža profesionāli vadītai diskusijai ar jauniešiem, kā arī viņu vecākiem un skolotājiem.
  2. Norvēģu speciālisti apmācīs par preventīvās metodoloģijas izmantošanu un diskusijas vadību Lietuvas un Latvijas speciālistus, kuri pēc tam pilotēs apgūto programmu. Programmas testēšanā tiks iesaistīti 15 skolotāji vai sociālie pedagogi no Latvijas skolām, tiks veiktas izmēģinājuma grupas ar 20 bērniem un 15 vecākiem katrā valstī.
  3. Izveidots ilgtspējas plāns, kā īstenot preventīvas stratēģijas Lietuvas un Latvijas dienas aprūpes centros un skolās, izmantojot preventīvo metodoloģiju, tiekoties ar jauniešiem, vecākiem un skolotājiem.

Ieviešot preventīvo metodoloģiju, mērķa grupas iegūs:

  • Zināšanas par to, kas ir seksuāla vardarbība.
  • Izpratni, kāpēc, kam un kādā veidā par to var ziņot (ja pāridarījumu piedzīvo pats vai draugs/draudzene).
  • Ieskatu tajā, kā var justies un uzvesties jaunietis, kurš piedzīvojis seksuālu vardarbību.
  • Pārliecību, ka tev palīdzēs un atbalstīs.
  • Pieredzi, ka ir normāli runāt par seksuālas izmantošanas riskiem – pieaugušie tam ir gatavi un vajadzības gadījumā palīdzēs.

Projekta ilgums: no 2020. gada septembra līdz 2021. gada augustam.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vadošām nevalstiskajām organizācijām bērnu tiesību aizsardzības jomā: lietuviešu organizāciju “Paramos vaikams centras” (Children Support Centre) un norvēģu organizāciju “Voksne for Barn” (Adults for Children).

NVO programmu finansē Ziemeļvalstu ministru padome, lai atbalstītu spēcīgas un dinamiskas pilsoniskās sabiedrības attīstību Baltijas jūras reģionā un palīdzētu paplašināt NVO kapacitāti Baltijas valstīs, daloties pieredzē un zināšanās ar Ziemeļvalstu partneriem.