EEZ darbības atbalsta projekts

Nodibinājums „Centrs Dardedze”, 2013. gada 30. augustā parakstot līgumu Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/111/5/NAC/029 ar Sabiedrības integrācijas fondu, uzsāk projektu Nr. 2012.EEZ/DAP/MAC/111 „Dardedze PAR sabiedrību pret vardarbību”.

Projekts tiek realizēts Eiropas ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda apakšprogrammas „NVO darbības atbalsta programma” ietvaros.

Projekta „Dardedze PAR sabiedrību pret vardarbību” mērķis ir līdz 2015. gada beigām saglabāt un attīstīt Dardedzes līdzšinējās iestrādnes prevences, apmācību un rehabilitācijas (PAR) jomās, iesaistīt sabiedrību dažādos lēmumu pieņemšanas līmeņos, lai rezultātā izveidotu ilgtspējīgi strādājošu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, kuras centrā ir bērns un tā vajadzības.

2013. gada darbības plāna mērķis ir turpināt esošās iestrādnes un uzsākt jaunas iniciatīvas prevences, apmācību un rehabilitācijas jomās, īstenot kampaņu bērnu emocionālās vardarbības mazināšanai un sabiedrības iesaistei, nodrošināt konferenci problēmu aktualizēšanai un speciālistu kapacitātes celšanai, lai veidotu bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, kuras centrā ir bērns un tā vajadzības.

Bērni, kuriem nepieciešams pilnveidot zināšanas par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem, jaunieši un to NVO, valsts un pašvaldību iestādes, augstskolu studenti – topošiem un esošie speciālisti, kā arī brīvprātīgie un bērnu vecāki ir galvenās mērķu grupas, ar kurām ir paredzēts strādāt darbības atbalsta projektā.

Projektu īstenos Centrs Dardedze sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu. Darbības atbalsta programmas pasākumi paredzēti nacionālā jeb visas Latvijas mērogā.

Projektu paredzēts īstenot no 2013. gada augusta līdz 2015. gada decembrim, saņemot Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu 2014. un 2015. gada darbības plāniem.

Visa projekta realizācijas laikā paredzēts iesaistīties likumdošanas izmaiņās un sadarbības turpināšanā ar citām NVO, cilvēkdrošības politikas principu ievērošanas veicināšanā pašvaldībās un to iestādēs, kā arī veselības aprūpē. Centrs Dardedze turpinās sadarboties ar jauniešiem, veidojot atimobinga pasākumus, iesaistīt vecākus, jo īpaši tēvus apmācībās un bērnu audzināšanā, nodrošinās speciālistu apmācības un pētījumus. Projekta ietvaros ir paredzēts iesaistīt brīvprātīgos, īstenot kampaņas un starpinstitucionālo sadarbību, organizēt konferenci un citus informācijas / publicitātes pasākumus.

Projekts paredz regulāru iesaisti ar bērniem un to aizsardzību saistītu politiku izstrādē un lēmumu pieņemšanā, jaunu stratēģiju, politiku un atbalsta pasākumu izstrādi, pasākumus sabiedrības un brīvprātīgo iesaistes veicināšanai. 2013. g. novembrī tiks organizēta ikgadējā konference nozares speciālistiem un plašākai sabiedrībai.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 46853,59 LVL (66 666,65 EUR) apmērā no kuriem 90% jeb 42 168,24 LVL (60 000.00 EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 4 685,35 LVL (6666,65 EUR) ir Centra Dardedze finansējums.

2013. gada projekta izmaksas ir 9370,73 LVL (13 333,35 EUR) no kuriem 8’433,66 LVL (12 000,02 EUR) ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 937,07 LVL (1 333,33 EUR) ir Centra Dardedze finansējums.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Baiba Berovska,tālr.: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.sif.lv
www.eeagrants.lv
www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Programmu finansē EEZ finanšuinstruments un Latvijas valsts.