EEZ NVO projektu programma

Nodibinājums „Centrs Dardedze” sadarbībā ar Dobeles, Salacgrīvas un Rojas novadiem, pieaicinot ārvalstu ekspertu, realizē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” atbalstītu projektu „Bērniem drošas un draudzīgas ģimenes vides veicināšana Latvijas pašvaldībās”, id. Nr. 2012.EEZ/PP/1/MAC/093.

Projekta mērķis ir sadarbībā ar reģionālajiem sociālajiem dienestiem, izveidot multisektorālu, kompleksu pieeju vardarbības prevencei, bērna aizsardzībai un labklājības veicināšanai trīs novados kā pilotprojektu citām teritorijām. Stiprināt un attīstīt ar bērniem un ģimeni strādājošo nozaru profesionāļus, to savstarpējo sadarbību un labākās preventīvās un aizsardzības pieejas, t.sk. NVO un brīvprātīgo darbu, Dardedzē pārbaudītas sociālā atbalsta un rehabilitācijas programmas. Iesaistīt bērnus, ģimenes (īpaši vīriešus) un kopienas, lai veidotu no vardarbības brīvu, bērnam drošu un draudzīgu vidi, tādējādi mazinot sociālās atstumtības riskus.

Projekta laikā iesaistītās mērķa grupas būs bērni, ģimenes (īpaši tēvi) un kopienas, lai veidotu no vardarbības brīvu, bērnam drošu un draudzīgu vidi, tādējādi mazinot sociālās atstumtības riskus.

Agnese Sladzevska, „Centrs Dardedze” vadītāja: „savas darbības laikā „Centrs Dardedze” ir radījis un adaptējis Latvijas situācijā veiksmīgi izmantojamas programmas un metodiskos līdzekļus, kas var palīdzēt savlaicīgi atklāt vardarbības pret bērnu riskus, plānot un sniegt bērna vajadzībām un interesēm atbilstošus pakalpojumus, kā arī veicināt dažādu profesionāļu un vietējās kopienas sadarbību, lai padarītu Latvijas pašvaldības pēc iespējas bērniem drošākas un draudzīgākas, lai vardarbības pret bērnu gadījumu skaits tajās mazinātos. Esam priecīgi par iespēju dalīties šajās programmās un pieredzē ar Dobeles, Rojas un Salacgrīvas pašvaldībām.”

Projektu paredzēts īstenot no 2013.gada oktobra līdz 2015. gada septembrim Rīgā, Dobelē, Rojā un Salacgrīvā.

Visa projekta laikā ir plānots veikt situācijas analīzi Dobeles, Rojas un Salacgrīvas novados. Balstoties uz analīzes rezultātiem, tiks izstrādāta stratēģija, kuru kā pilotprojektu plānots ieviest sadarbības partneru novados, lai veicinātu bērniem drošas un draudzīgas ģimenes vides veicināšanu. Stratēģijas realizēšanā tiks iesaistīti ģimenes ārsti, vietējie NVO, izglītības iestādes, ģimenes, jo īpaši tēvi.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 111 041.77 EUR apmērā no kuriem 90% jeb 99 937,59 EUR ir projekta līdzfinansējums (95% EEZ finanšu instruments un 5% Latvijas budžets) un 10% jeb 11 104,18 EUR ir Centra Dardedze finansējums.

Plašāku informāciju par projektu sniegs: projekta vadītāja Baiba Berovska, tālr.: 67240042, e-pasts: baiba.berovska@projekti.lv.

Papildus informāciju par programmu var iegūt:

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts.