Mērķprogrammas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” izglītības programmu īstenošana

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša, stiprinoša un uzraugoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Lai pirmsskolām palīdzētu virzīties uz šo mērķi, nevalstiskās organizācijas – biedrība “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” un nodibinājums “Centrs Dardedze”  ir izveidojušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” (turpmāk – Programma). Programmas mērķi ir:

  1. veicināt agrīnu sociālpsiholoģisku problēmu identificēšanu un risināšanu, sadarbojoties pirmsskolas darbiniekiem un bērna vecākiem;
  2. samazināt pret bērniem vērstas vardarbības un sociālās izslēgšanas riskus;
  3. stiprināt valsts, pašvaldību, nevalstiskā un privātā sektora sadarbību, attīstot uz bērnu vērstu pieeju lēmumu pieņemšanas procesos gan valsts, gan pašvaldību līmenī.

Pateicoties Valsts reģionālās attīstības aģentūras (VRAA) finansiālam atbalstam no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem programmas “Bērniem drošs un draudzīgs bērnudārzs” īstenošanas uzsākšanai nacionālā līmenī 2018. gadā 228 pirmsskolas iestādēm Latvijā ir iespēja uzsākt “Džimbas 9 soļu drošības programmas” īstenošanu.

Nodibinājums “Centrs Dardedze” šobrīd īsteno programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” 1. posmu, kas ietver informatīvo ievadsemināru un PII darbinieku apmācību realizēšanu.

Informatīvo ievadsemināru mērķis – radīt iespēju visām pašvaldībām Latvijā iepazīties ar preventīvo programmu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”, informēt par programmas mērķiem, saturu, ieguvumiem un pašvaldības iespējām iesaistīt šīs programmas realizācijā savā administratīvaja teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes. Tālākā preventīvās programmas apguve un īstenošana pašvaldībā būtu katras konkrētās pašvaldības lēmums un finansējums. Jau notikuši 6 ievadsemināri: Bauskā, Jelgavā, Cēsīs, Gulbenē, Daugavpilī un Jēkabpilī, vēl plānoti 11 ievadsemināri.

Lai īstenotu programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” pirmo posmu “Džimbas deviņu soļu drošības programmu”, tika organizēti 9 apmācību semināri pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem, kopumā apmācot 228 darbiniekus no tām pirmsskolas izglītības iestādēm, kurās līdz šim nav Džimbas aģentu.

Apmācību dalībnieki apguvu teorētiskas zināšanas, Džimbas deviņu soļu drošības programmas metodiku, kā arī saņēmuši metodisko materiālu komplektu.

Apmācības notikušas Ogrē, Daugavpilī, Jēkabpilī, Alūksnē, Ventspilī, Priekulē, Valmierā, Bauskā, Madonā un tajās piedalījās arī tuvāko novadu pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieki.

Ar Džimbas 9 soļu drošības aģentu karti (kurās izglītības iestādēs darbojās aģenti) Var iepazīties te:

http://www.dzimba.lv/lv/dzimbas-drosibas-programmu-apraksts/dzimbas-9-solu-drosibas-programma/