Veidosim drošāku vidi Latvijas skolās

“Centrs Dardedze” ir uzsācis darbu pie Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS) pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursu “Pedagogu kompetence vardarbības gadījumu risināšanā izglītības vidē” īstenošanas.

Skola ir vieta, kur bērni pavada daudz laika, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai izglītības iestādes būtu fiziski un emocionāli droša vide, kas brīva no jebkāda veida vardarbības (fiziskas, seksuālas vardarbības, mobinga, fiziska soda un emocionālas pazemošanas, u.c.), ļaujot bērniem un jauniešiem pilnībā īstenot savu izglītošanās potenciālu un samazinot priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskus Latvijā.

Mērķis: pilnveidot pedagogu prasmes atpazīt, novērst vardarbību izglītības vidē un sniegt nepieciešamo atbalstu, tādējādi mazinot izglītojamo priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Mērķauditorija: 300 vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu 5-12.klašu pedagogi visos Latvijas reģionos (Rīgas reģions, Rīga, Vidzeme, Latgale, Kurzeme, Zemgale).

Mācību ilgums: 12 akadēmiskās stundas

Programmas uzdevumi:

  • veicināt pedagogu izpratni par vardarbību pret bērnu kā vienu no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas iespējamiem iemesliem;
  • pilnveidot pedagogu prasmes vardarbības skolā atpazīšanai un novēršanai;
  • radīt izpratni par bērnu tiesību aizsardzības regulējošā normatīvā regulējuma ietvaru, lai bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipus īstenotu savā ikdienas darbā, mazinot vardarbības pret bērnu riskus;
  • veicināt pedagogu prasmes komandas darbā starpdisciplinārā un starpinstitucionālajā sadarbībā, iesaistoties vardarbības pret bērnu gadījumu risināšanā un novēršanā.

Apmācībās tiks aplūkotas tādas tēmas kā:

  • vardarbības veidi un bērnu tiesību regulējuma normatīvais ietvars;
  • vardarbības atpazīšana dažādās vecuma grupās un rīcība vardarbības gadījumu risināšanai;
  • pamatprincipi starpinstitucionālās un starpprofesionālās sadarbības īstenošanai, vardarbības gadījumu risināšanā;
  • skolotāja loma vardarbības risku agrīnā novēršanā un vardarbības radīto seku mazināšanā izglītības vidē.

Projekta norise: 2020.gada oktobris – 2021.gada 30.decembris.

Izglītības iestādes, kuras vēlas iesaistīties projektā, aicinām rakstīt apmacibas@centrsdardedze.lv vai zvanīt pa tālruni 22822140.