Promise II – “Bērna māja” pilnveide

2017. gadā ar Labklājības ministrijas un Tiesu administrācijas atbalstu, kā arī sadarbībā ar Valsts policiju “Centrā Dardedze” tika pilotēts jauns sadarbības mehānisms darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem  – „Bērna mājas” modelis.

“Bērna mājas” modelis ir metodoloģija “visi speciālisti zem viena jumta”. Modelis Eiropā 1998. gadā tika ieviests Islandē un darbojas joprojām. “Bērna mājas” modelis paredz, ka cietušais bērns nevis dodas uz dažādām institūcijām – sociālo dienestu, policiju, pie ārsta, pie tiesu medicīnas eksperta u.c., bet visi speciālisti sapulcējas vienuviet, lai vienlaicīgi iegūtu gan izmeklēšanai nepieciešamo informāciju, gan kopīgi vienotos par koordinētām turpmākajām darbībām bērna interešu nodrošināšanā. “Bērna māja” tādējādi ir saudzējoša pieeja un bērnam draudzīga vide, kas visbiežāk atrodas ar policiju un citām oficiālām institūcijām nesaistītā vietā.

Pilotprojekta ietvaros “Bērna mājā” 2017. gadā no maija līdz decembrim tika nopratināti 22 bērni un sagatavots izvērtējuma ziņojums. Pilotprojekts uzrādīja, ka nepieciešams domāt par “Bērna mājas” modeļa attīstību Latvijas reģionos, kā arī uzlabot sadarbības mehānismu iesaistīto institūciju starpā agrīnā stadijā, kad vēl ir tikai aizdomas par iespējamu pāridarījumu pret bērnu un bērns ir izglītības iestādes, sociālā dienesta vai bāriņtiesas redzeslokā.

Lai turpinātu attīstīt “Bērna mājas” modeļa ieviešanu Latvijā, nodibinājums “Centrs Dardedze” sadarbībā ar Labklājības ministriju ir iesaistījies divos Eiropas Komisijas atbalstītos projektos.

Promise I projektā valstis, kas jau strādā pēc “Bērna mājas” (starptautiskais apzīmējums – “Barnahus”) principiem, piemēram – Islande, Zviedrija, Norvēģija un Horvātija dalījās ar pieredzi un labās prakses piemēriem, palīdzot partnervalstīm spert pirmos soļus “Bērna mājas” modeļa ieviešanā. Projekta ietvaros tika izstrādāti “Barnahus” 10 standarti, kas ir būtiski un izpildāmi kritēriji, lai nacionālā līmenī izveidotu “Bērna mājas” modeli. Promise I norisinājās no 2015. līdz 2017. gadam.

Promise II projektā plānots turpināt pilnveidot sadarbības mehānismus, kā arī ārvalstu un nacionālā līmeņa apmācību ietvaros uzlabot speciālistu zināšanas darbā ar bērniem, kuri cietuši no seksuālas vardarbības. Projekta norise plānota no 2018. līdz 2019. gadam un tajā partneri no 11 Eiropas valstīm apvieno spēkus, lai nacionālā līmenī turpinātu strādāt pie starpdisciplinārā sadarbībā balstītas pieejas ieviešanas darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem. Promise II turpina Promise I iesāktās aktivitātes, nodrošinot valstīm kvalificētu starptautisku speciālistu apmācības un konsultācijas dažādās jomās.

Latvijā Promise II ietvaros tiks organizētas 6 apaļā galda diskusijas, lai kopīgi ar “Bērna mājas” modeļa izveides procesā iesaistītajiem speciālistiem izstrādātu rekomendācijas sadarbības pilnveidei darbā ar seksuālu vardarbību pret bērnu gadījumos, kad ir tikai aizdomas, ka bērns ir cietis, bet nav pietiekamas informācijas, lai uzsāktu kriminālprocesu. Divās no sešām apaļā galda diskusijās piedalīsies arī speciālisti no Skandināvijas valstīm, lai dalītos ar pieredzi par to, kā šādos gadījumos var tikt pielietots “Bērna mājas” modelis un kā praksē notiek speciālistu sadarbība.

Sadarbībā ar Islandes Barnahus komandu 2018. gada novembrī Rīgā notiks 3 dienu apmācības speciālistiem (psihologiem un izmeklētājiem) par seksuālā vardarbībā cietušo bērnu nopratināšanu, izmantojot NICHD protokolu.

Promise II projekta numurs: 764236 — PROMISE II — REC-CHILD-AG-2016/REC-CHILD-AG-2016-01.

Plašāk par Promise II:

projekta koordinatore Laura Ceļmale
tālrunis: +371 67600685
e-pasts: laura.celmale@centrsdardedze.lv.

Par Promise un Barnhus: www.childrenatrisk.eu/promise/

 PROMISE II līdzfinansē Eiropas Savienības Tiesību, vienlīdzības un pilsonības programma (REC, 2014-2020)