Seksuāla vardarbība pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem

Projekta „Seksuāla vardarbība pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem”, kuru finansēja Eiropas Komisijas DAPHNE III programma 2007-2013, mērķis ir pret bērniem, jauniešiem un sievietēm vērstas vardarbības novēršana, kā arī riska grupu atbalsts.

Projekts tika īstenots divu gadu laikā, sākot no 2009.gada janvāra. Lai panāktu ilgtspējīgu ietekmi gan nacionālā, gan Eiropas līmenī, projekts paredzēja Polijas, Latvijas, Lietuvas, Grieķijas un Bulgārijas koordinētu darbību un partnerību, turklāt SAPI (Bulgārija) bija projektu koordinējošā organizācija.

Projekta galvenais uzdevums bija veicināt pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem vērstas seksuālas vardarbības novēršanas politikas izveidi nacionālā un Eiropas līmenī.

Šis mērķis tika panākts, veicot pētījumu par seksuālu vardarbību pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem. Pētījums ietvēra situācijas analīzi, pamatojoties uz statistikas datiem un citiem pieejamiem pētījumiem par pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem vērstas vardarbības biežumu un izplatību, kā arī par atbilstošo normatīvo regulējumu visās projekta partnervalstīs.

Galvenais pētījuma priekšmets bija pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem vērstas vardarbības dažādi aspekti, iedaba, raksturojums un būtība. Tas tika veikts ar kvantitatīviem un kvalitatīviem mērījumiem, piemēram, aptaujām, intervijām,fokuss grupām un gadījuma analīzēm.

Nākamajā projekta posmā tika identificēta vardarbības novēršanai un bērnu namos dzīvojošu vardarbības upuru atbalstam piemērotākā prakse.

Pamatojoties uz visiem šiem pētījuma rezultātiem, projekts formulē un publicē ieteikumus nacionālai un Eiropas politikai, kā novērst un mazināt vardarbību pret bērnunamos dzīvojošiem bērniem. Projekta nacionālo koordinēšanu veica atbalsta padome, bet Eiropas līmenī tika veiktas vairākas koordinatoru sanāksmes visās piecās projekta partnervalstīs.

Ir izveidota mājas lapa, lai veicinātu informētību par vardarbību pret bērniem bērnu namos,kā arī izplatītu informāciju par šo problēmu. Tajā īpaši tiks atspoguļoti projekta rezultāti un produkti. Bez tam tiks izveidota un izplatīta īsa izglītojoša filma par šo tēmu.

 

Izstrādātie materiāli projekta ietvaros :

Vardarbība pret bērnu namos dzīvojošiem bērniem, 2010 (skatīt šeit)

Labās prakses piemēri darbam ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem Latvijā, 2010 (skatīt šeit)

Pārskats par vardarbību pret bērnu Latvijā, 2009 (skatīt šeit)

Rekomendācijas seksuālās vardarbības pret institūcijās dzīvojošiem bērniem novēršanai, 2010 (skatīt šeit)

2010. gada 26. novembrī notika konference “Vardarbība pret bērnu pēdējos desmit gados – skaitļi,fakti, izaicinājumi!”

Tika apskatītas tādas tēmas kā:

Bērnu tiesību aizsardzība un tā normatīvais regulējums pēdējo 10 gadu laikā.

Vardarbības gadījumu biežums, cēloņi un sekas: Pētījumi Latvijā.

Vardarbības risku izvērtēšanas rezultāti bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs.

Bērnu namos dzīvojošo bērnu psiho emocionālais portrets.

Bērnu namu attīstības perspektīvas.

Institucionālā pakalpojuma, vardarbībā cietušiem bērniem attīstība krīžu un atbalsta centros10 gadu laikā.

Starpinstitucionālās sadarbība rehabilitācijas procesa laikā.

Ambulatorā pakalpojuma vardarbībā cietušiem bērniem attīstība 10 gadu laikā!

Ambulatorais pakalpojums un klienta psiho sociālais portrets.

Vardarbības seku mazināšana izmantojot grupu metodes.

Preventīvo pasākumu loma vardarbības pret bērnu mazināšanai.

Agrīnas intervences vardarbības pret bērnu mazināšanā.

Preventīvie pasākumi pusaudžiem.

Ar prezentāciju materiāliem varat iepazīties šeit .