Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā „Dardedze”

2014.gada 28.februārī ir noslēgusies projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā „Dardedze”, identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/145, īstenošana.

Projekta mērķis bija nodrošināt iespēju Rīgas reģiona ģimenēm, kurās aug vardarbībā cietuši bērni un pusaudži, saņemt kvalitatīvu, vispusīgu un starpdisciplināru sociālās rehabilitācijas pakalpojumu.

Laika posmā no 2012.gada 1.aprīļa līdz 2014.gada 28.februārim 1022 klientiem ir nodrošinātas secīgas dažādu speciālistu konsultācijas (sociālā pedagoga, sociālā darbinieka, fizioterapeita, ergoterapeita, psihologa un psihiatra).

Balstoties uz klientu vajadzību izvērtējumu, speciālistu darba grupa sociālā darbinieka vadībā klientiem sagatavoja individuālos sociālās rehabilitācijas plānus, kas sevī ietvēra intervences mērķus, sagaidāmos rezultātus un veidu, kā tiks novērtēta katra iesaistītā speciālista intervences efektivitāte. Katrs klients saņēma savstarpēji saistītu sociālās rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu secīgu nodrošināšanu (vidēji 3-5 konsultācijas), kurus sniedza vismaz 2 līdz 3 dažādi speciālisti.

Izstrādājot atbalsta plānus vecākiem, tika ņemta vērā to iesaiste darba tirgū un nepieciešamie motivācijas, konkurētspējas un iekļaušanās pasākumi, darba prasmes, lai iekļautos darba tirgū. Pateicoties sniegtajām konsultācijām, daļai klientu ir bijis vieglāk iesaistīties darba tirgū.

Projekts ir nodrošinājis ne tikai esošās sociālās rehabilitācijas programmas pilnveidošanu un bezmaksas konsultāciju nodrošināšanu klientiem, bet arī jaunas pusaudžu sociālās rehabilitācijas programmas izstrādi un apmācības speciālistiem to pielietošanai. Apmācīti 12 sociālā dienesta speciālisti, kas iegūtās zināšanas turpina izmantot savās institūcijās, veidojot atbalsta grupas ģimenēm, kuras audzina pusaudzi.

Projekta kopējās izmaksas 142 254,78 EUR, ko pilnā apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds.

Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs Dardedze”. Plašāku informāciju par projektu sniegs Baiba Berovska, 67240042, baiba.berovska@projekti.lv

Ja Jūs ir ieinteresējis kāds no Projekta laikā izstrādātajiem materiāliem (pusaudžu vecāku apmācību programma „Ceļvedis, audzinot pusaudzi”, klientu vajadzību un rehabilitācijas efektivitātes izvērtēšanas sistēmas), vai ir nepieciešama papildus informācija par tiem, lūdzam sazināties ar Lailu Balodi, laila.balode@centrsdardedze.lv, vai zvanīt uz tālruni 67600685.

Projekta publicitāte: 

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā „Dardedze”

Uzsākta projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā „Dardedze”” (identifikācijas Nr. 1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/145) īstenošana.

Pilnveidoti esošie un izstrādāti jauni sociālās rehabilitācijas pakalpojumi centrā „Dardedze”

Turpinās sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana centrā „Dardedze”

Aicinām pieteikties ģimenes uz bezmaksas konsultācijām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu programmā centrā „Dardedze”

Turpinās darbs pie projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā Dardedze”

Iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas projektā „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā Dardedze”

Vēl četrus mēnešus varēs saņemt bezmaksas konsultācijas projekta „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā Dardedze” ietvaros.

Tuvojas noslēgumam projekts „Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu attīstība un pilnveide centrā Dardedze”.

Aicinām pievienoties mūsu komandai Sociālo pedagogu