Vardarbība pret bērnu

“Centrs Dardedze” īstenojis projektu “Vardarbība pret bērnu – tas attiecas arī uz Tevi”, projekta nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/023/12.

Projekta mērķis – attīstīt ilgtspējīgu pilsonisko sabiedrību un nodrošināt nodibinājuma “Centrs Dardedze” darbības atbalstu statūtos noteiktā mērķa sasniegšanai – darboties kā nacionāla mēroga kompetenču, izglītības un attīstības centram bērnu un ģimeņu labklājības veicināšanā, nodrošinot attīstošas, informatīvas un preventīvas programmas.

Projekts nodrošina finansiālu atbalstu regulārai un ilglaicīgai NVO līdzdalībai valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarbībai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā, kā arī cels sabiedrības līdzdalību bērnu tiesību aizsardzībā.

Projekts īstenots no 01.01.2017. līdz 31.10.2017. Projekta finansējums novirzīts nodibinājuma “Centrs Dardedze” uzturēšanai (komunālās izmaksas) un komunikācijas aktivitātēm.

Nodibinājums “Centrs Dardedze” projekta laikā sniedzis ieguldījumu vardarbības pret bērnu mazināšanā:

  • organizācija aktīvi sadarbojusies ar valsts iestādēm, panākot izmaiņas likumdošanā, kas vērstas uz vardarbības prevenciju un bērna labāko interešu ievērošanu (dalība 20 pasākumos saistīto nozaru ministrijās vai to pakļautības iestādēs);
  • īstenots pilotprojekts bērnam saudzējošas pieejas izveidei darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem “Bērna māja”;
  • sniegts atbalsts vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm, vienlaikus arī nostiprinot organizācijas zināšanās un prasmes pieredzē darbā ar vardarbībā cietušiem bērniem, viņu ģimenēm un iesaistītajām institūcijām;
  • sniegtas konsultācijas un apmācības valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem no visas Latvijas (sociālo dienestu, policijas, bāriņtiesu, prokuratūras, skolu un bērnudārzu darbiniekiem) par bērnu tiesību aizsardzības principiem, gadījumu risināšanu, vardarbības atpazīšanu un bērniem drošas iestādes veidošanu (tai skaitā – 20 apmācības, 7 atbalsta pasākumi, 275 neklātienes konsultācijas);
  • sadarbībā ar Latvijas SOS Bērnu ciematu asociāciju strādāts pie preventīvas programmas bērnu pirmsskolas izglītības iestādēs “Bēram drošs un draudzīgs bērnudārzs”;
  • stiprinātas bērnu iemaņas personiskās drošības jomā – gan apmācot bērnus, gan sagatavojot un atbalstot speciālistus, kas ikdienā strādā ar bērniem (Džimbas deviņu soļu drošības programma, Antimobinga programmas darbā ar maziem bērniem “Lielās dzīves skola”, Antimobinga programma pusaudžiem “Drosme Draudzēties”);
  • vecāku prasmju stiprināšanai un vardarbības risku novēršanai īstenotas vairākas vecāku atbalsta grupu programmas, daļa no tām nodotas arī citām pašvaldībām (“Ceļvedis audzinot pusaudzi”, “Bērnu emocionālā audzināšana”, “Sargeņģelis” sociālā riska ģimenēm, tēvu grupas),  vecākiem sniegtas zināšanas par audzināšanu un disciplinēšanu vecāku sapulcēs (tai skaitā – 4 atbalsta grupas vecākiem, 224 neklātienes konsultācijas);
  • “Centrs Dardedze” ir aktīvi reaģējis uz dažādiem notikumiem, kur tikušas pārkāptas bērna tiesības, izsakot viedokli, kā arī pastāvīgi veicis sabiedrības izglītošanas darbu par dažādiem vardarbības veidiem, vardarbības mazināšanu un nevardarbīgu bērnu disciplinēšanu. Kopumā no 2017. gada janvāra līdz oktobrim “Centrs Dardedze” masu medijos pieminēts vairāk nekā 300 publikācijās – intervijās, komentāros, padomu rakstos, preses relīzēs u.c.
  • organizācijas darbinieki ir izstrādājuši ziedotāju piesaistes un komunikāciju stratēģijas, lai veicinātu sabiedrības iesaisti bērnu tiesību aizsardzības jomā, stiprinātu pilsonisku sabiedrību un proaktīvi celtu sabiedrības izpratni par bērnu aizsardzības jautājumiem.

Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par informācijas saturu atbild nodibinājums “Centrs Dardedze”.