Bērnu tiesību aizsardzība – 24 stundu programma psihologiem

“Centrs Dardedze” rīko 24 akadēmisko stundu zināšanu pilnveides izglītības programmu bērnu tiesību aizsardzības jomā psihologiem.

Kursā aplūkosim šādas tēmas:

  • Jaunumi normatīvajos regulējumos
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi
  • Vardarbības veidi un pazīmes
  • Vardarbība bērna ģimenē
  • Vardarbība vienaudžu vidū – mobings
  • Bērni, kam bijusi kaitējoša seksuāla uzvedība
  • Mediācija
  • Atzinumu par psiholoģisko izpēti un konsultēšanu gatavošana
  • Starpinstitucionālā sadarbība
  • Nepilngadīgais kriminālprocesā

Atgādinām: MK noteikumi Nr. 173 (01.04.2014.) nosaka, ka speciālistiem, kuri apguvuši profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu 40 akadēmisko stundu apjomā, periodiski ik pēc pieciem gadiem jāpilnveido zināšanas, apgūstot zināšanu pilnveides izglītības programmu – 24 akadēmiskās stundas.

Programmas dalībnieki, kuri ir apmeklējuši visas nodarbības, saņems “Centrs Dardedze” izsniegtu apliecību.

Ja apmācību programma nav pilnvērtīgi apgūta, paturam tiesības apliecību neizsniegt.

Mācību norise: Mācības 2024. gadā pagaidām neplānojas.

Cena: 200 eiro

Norises vieta: tiešsaistē (Zoom)

Plašāka informācija iegūstama, rakstot uz apmacibas@centrsdardedze.lv; tālrunis 22326320.

Kad:
Mācības 2024. gadā pagaidām neplānojas.
Cena:
200 eiro
Pieteikties