Preventīvā programma Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs

Pirmsskola ir pirmā vieta, kur bērns no ģimenes nonāk iestādes vidē, tāpēc ir svarīgi, lai šī vide būtu bērniem droša un draudzīga, bērna vecākus iesaistoša un atbalstoša, iestādes darbiniekus izglītojoša un stiprinoša, kā arī lai iestādē īstenotos bērna attīstības vajadzībās centrēta pieeja.

Nodibinājums “Centrs Dardedze” un Biedrība Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir izstrādājušas preventīvu programmu pirmsskolas izglītības iestādēm “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”, ar mērķi veidot pirmsskolas iestādes vidi bērnam drošu un draudzīgu, savlaicīgi atpazīstot un novēršot bērnu tiesību pārkāpumu riskus, veidojot pozitīvu sadarbību bērnu, vecāku un iestādes darbinieku starpā, un uzturot pozitīvu vidi, kurā centrālās ir bērna intereses un vajadzības.

Programmas izstrāde uzsākta 2014. gadā ar sākotnējo sociālantropoloģes Aivitas Putniņas veiktu pētījumu “Agrīnās brīdināšanas sistēmas izvērtējums Rīgas pašvaldībā” un tam sekojošu izvērtējumu. Pilotprojekta īstenošana tika uzsākta 2015. gadā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu un četrām pirmsskolas izglītības iestādēm Rīgā. 2016. gadā Programma iegūst nosaukumu “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” un tās dalījumu četros posmos. Šobrīd Programmas apguvē un īstenošanā ir iesaistītas 49 pirmsskolas izglītības iestādes Rīgā un Latvijā (38 Rīgas pii un 11 no citām pašvaldībām). Programma ir saņēmusi atzinīgu novērtējumu no Rīgas pašvaldības un tās īstenošana norit ciešā sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu  2018. gadā tika organizēti 17 ievadsemināri, lai visas Latvijas pašvaldības varētu iepazīties ar Programmas mērķiem, saturu, ieguvumiem un pašvaldības iespējām iesaistīt šīs Programmas realizācijā savā administratīvajā teritorijā esošās pirmsskolas izglītības iestādes. Tāpat tika atbalstīta Programmas pirmā posma “Džimbas 9 soļu drošības programma” īstenošana, līdz 2018. gada beigām kopumā apmācot vismaz 228 pirmsskolas izglītības iestāžu, kurās līdz šim nav Džimbas aģentu, darbiniekus.

2019. gadā Programmā iesaistījās astoņas jaunas Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes un piecas pirmsskolas izglītības iestādes no Aizkraukles, Cēsīm, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas un Ropažu novada Zaķumuižas.

2020.-2022. gadā Programmas attīstība turpinās Rīgā un Latvijā.

Programmas 4 posmi

1. Iestādē tiek ieviesta un īstenota Džimbas 11 soļu drošības programma

Mērķis: mācīt bērniem personiskās drošības iemaņas saskarsmē ar citiem cilvēkiem, veicināt bērnu spēju izvairīties no viktimizācijas, veicināt adekvātu pašapziņu un pāridarījumu atklāšanu, komunikāciju starp vecākiem, pedagogiem un bērniem par personisko drošību attiecībās un rīcību apdraudošās situācijās.

Kā: no pirmsskolas izglītības iestādes tiek izvēlēts viens pārstāvis, kurš piedalās Centra Dardedze apmācībās, lai kļūtu par Džimbas drošības aģentu savā pirmsskolā un vadītu Džimbas 11 soļu programmas nodarbības bērniem, kā arī, lai izglītotu vecākus un kolēģus Džimbas drošības programmā.

Rezultāts: bērni spēj atpazīt bīstamas un personisko drošību apdraudošas situācijas, aizstāvēt sevi, citus un lūgt pieaugušo palīdzību. Pedagogi apgūst, kā bērniem interaktīvā un viegli saprotamā valodā mācīt par personisko drošību saskarsmē ar citiem cilvēkiem; iemācās runāt ar bērniem par tēmām, kas ikdienā šķiet neērtas, veicina bērna personības izaugsmi, rūpējoties par bērna nākotni. Vecāki ir informēti par programmas tēmām un saturu, ko apgūst bērni.

2. Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Laboratorija pedagogiem”

Mērķis: stiprināt pedagogu un izglītības iestādes personāla profesionālo kapacitāti, uzlabojot savstarpējo sapratni un sadarbību pirmsskolas izglītības iestādes kolektīvā un sadarbībā ar vecākiem; veicināt spēju agrīni identificēt un risināt sociāli psiholoģiskas problēmas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Kā: ar izglītojošu programmu un atbalsta nodarbībām pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem.

Rezultāts: pedagogi iegūst praktiski pielietojamas zināšanas, iespēju komandas darbā risināt problēmas un drošāk rīkoties sarežģītās situācijās. Pirmsskolas izglītības iestādē uzlabojas sadarbība ar vecākiem, palielinās izpratne par bērna vajadzībām, darbinieki kļūst pārliecinātāki, uzlabojas prasmes agrīni identificēt riska faktorus.

3. E-vides platforma “Bērna labsajūtas mērījums”

Mērķis: agrīni identificēt un savlaicīgi risināt sociāli psiholoģiskas problēmas bērnudārzā.

Kā: pedagogi veic bērna novērojuma anketas aizpildīšanu e-vidē un iegūst bērna izvērtējumu, kā arī saņem rekomendācijas turpmākai rīcībai.

Rezultāts: pedagogi spēj objektīvi izvērtēt situāciju, iegūst rekomendācijas vēlamajai rīcībai bērna situācijas uzlabošanai. Iestādes vadība iegūst pārskatu par sociāli psiholoģiskām problēmām bērnudārzā, kas palīdz rīcības, atbalsta un apmācību plānošanai pirmsskolas izglītības iestādē.

4. Bērnu tiesību aizsardzības protokols

Mērķis: balstoties uz bērnu tiesību aizsardzības pamatprincipiem, tiek izstrādāts pirmsskolas izglītības iestādes darbinieku rīcības protokols vai darbinieku vienota izpratne un vienošanās, kas skaidri, visiem saprotamā veidā nosaka, kā iestādē tiek novērsti jebkādi bērnu tiesību aizskārumi un kāda ir konkrētā rīcība, ja pārkāpumi tiek konstatēti.

Kā: pirmsskolas izglītības iestādes atbalsta komanda ar Centra Dardedze atbalstu izstrādā Bērnu tiesību aizsardzības protokolu lietošanai savā iestādē.

Rezultāts: visiem iestādes darbiniekiem ir vienota izpratne par bērnu tiesību īstenošanu, iestādē ir saskaņota rīcība problēmsituāciju atpazīšanai, ziņošanai un risināšanai, kā rezultātā bērni piedzīvo pieaugušos, kuriem rūp bērna personības izaugsme.

Plašāka informācija un pieteikšanās: programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” vadītāja Sandra Simsone, tālrunis 26546610, e-pasts sandra.simsone@sosbca.lv.

Ja jums ir ieteikumi par programmas pilnveidi, lūdzu sūtiet tos uz e-pasta adresi: bddb@sosbca.lv

Programmas atbalstītāji:

Programmas izveidei – OAK Foundation

Programmas izveidei un ieviešanai Rīgā – Rīgas domes Labklājības departaments

Programmas ievadsemināriem un tās pirmā posma “Džimbas 11 soļu drošības programma” ieviešanai Latvijas 228 pirmsskolas Izglītības iestādēs – Valsts reģionālās attīstības aģentūra no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem