AIF projekts “Kopsolī ar laiku”

“Centrs Dardedze” ir uzsācis darbu pie projekta “Kopsolī ar laiku”, kas guvis atbalstu Aktīvo iedzīvotāju fonda programmas ietvaros.

Projekta mērķis ir stiprināt “Centra Dardedze” darbību stratēģiskās plānošanas, rezultātu novērtēšanas, sabiedrības informēšanas un finanšu ilgtspējas jomā. Tā aktivitātes ir vērstas divos virzienos:

1. Mājaslapas atjaunošana

“Centrs Dardedze” laika gaitā ir nostiprinājis savas pozīcijas kā uzticams atbalsta punkts ceļā uz drošākas bērnības veidošanu. Līdzās organizācijas galvenai mājaslapai (centrsdardedze.lv) ir izveidotas izglītojošas vietnes vecākiem (paligsvecakiem.lv) un speciālistiem (bernskacietusais.lv), taču ikdienas darbā ir redzams, ka, saskaldot informāciju dažādās vietnēs, rodas grūtības visus resursus kvalitatīvi uzturēt un informēt par tiem mērķauditorijas. Līdz ar to šobrīd nolemts apkopot minētos resursus vienuviet – vietnē centrsdardedze.lv, kur gan vecāki, gan speciālisti varēs atrast gan izglītojošu informāciju par drošām un cieņpilnām attiecībām ar bērnu, gan arī par vardarbības veidiem un pieejamo palīdzību.

Projekta ietvaros veikta organizācijas mājaslapas atjaunošana, lai apvienotu trīs esošās interneta vietnes vienā, uzlabojot informācijas pieejamību mērķa grupām (vecāki, speciālisti, bērni). Tāpat tiks izveidota mājaslapas mobilā versija, kas ļaus kvalitatīvi izmantot izglītojošos un informatīvos resursus arī viedtalrunī. Šīs izmaiņas ļaus pozicionēt organizāciju kā mūsdienīgu kompetenču centru, tādējādi sekmējot ne vien klientu, bet arī atbalstītāju un sadarbības partneru piesaisti “Centrs Dardedze” darbam.

2. Nākamā perioda stratēģijas izstrāde

“Centrs Dardedze” šobrīd darbojas savā piecu gadu plānošanas periodā 2018. – 2022. gadam, kad par darbības stratēģisko prioritāti izvirzīta seksuālās vardarbības pret bērnu novēršana visos līmeņos (primārajā, sekundārajā, terciārajā). Savu stratēģisko mērķi organizācija balsta ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķī Nr.16.2, PVO INSPIRE stratēģijā vardarbības pret bērnu novēršanā, kā arī “Centra Dardedze” ilggadējā prakses pieredzē, strādājot ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem un viņu ģimenēm. Ir definētas arī organizācijas misija, vīzija, vērtības, darbības principi, piecgades mērķi un aprakstīta izmaiņu teorija.

Organizācijas vadība bija iezīmējusi turpmāko gadu uzdevumus un aktivitātes, bet nepieciešams vienots stratēģisks skatījums un organizācijas virzības plāns. Tuvojoties esošā stratēģiskā plāna darbības beigām, organizācijas vadībai (valdei) nepieciešams veikt turpmākā perioda attīstības plānošanu. Sadarbībā ar konsultantu ieplānots izveidot “Centrs Dardedze” stratēģija 2023.-2027.gadam. Šajā procesā tiks izanalizēta iepriekšējā perioda stratēģijas izpilde, apzinātas stiprās un vājās vietas, veiktas aptaujas un intervijas, apkopota visa statistikas informācija. Papildinot zināšanas organizācijas monitoringa, novērtēšanas un mācīšanās (MEL) jomā, tiks paaugstināta nodibinājuma valdes locekļu organizācijas vadības efektivitāte.

Paveiktās aktivitātes:

Projekta īstenošanas laikā regulāri notika Centrs Dardedze komandas sapulces, kuru laikā tika plānota projekta aktivitāšu izpilde. Sapulču laikā tika pārrunāti tādi jautājumi, kā informatīvo resursu bernskacietusais.lv un paligsvecakiem.lv satura pārnese uz Centrs Dardedze jauno mājas lapu. Tāpat arī tika parunāti jautājumi par mājaslapā iekļaujamo informāciju par vardarbības veidiem un pieejamo palīdzību, kas saistās ar vardarbības pret bērnu novēršanu.

Katru otro nedēļu Centrā Dardedze notika darbinieku kopsapulce, kurā kolēģi tika iepazīstināti ar jaunās mājas lapas iespējamajiem dizainiem un vizuālajiem materiāliem, lai kopā varētu apspriest, kurš no variantiem būtu vispiemērotākais Centram Dardedze, kā arī ērtākais un pārskatāmākais organizācijas mērķa grupām. Tāpat arī kopā tika apspriesti jautājumi par mājas lapas aktuālo saturu.

Tāpat arī katru mēnesi notika sapulce, kurā piedalījās projekta finansiste un projekta vadītāja, lai pārrunātu aktuālās aktivitāšu darbības, paveikto un varētu efektīvi sekot līdzi piešķirtajam finansējumam.

Sadarbībā ar ārējiem piegādātājiem tika veiktas šādas aktivitātes:

  • mājaslapas jaunās struktūras izveide (2021. gada marts);
  • jauna mājaslapas dizaina izveide (2021. gada jūnijs);
  • satura pārnese no iepriekšējām mājaslapām (2021. gada augusts);
  • satura papildināšana un pilnveide (2021. gada septembris);
  • satura tulkošana uz krievu un angļu valodām (2021. gada septembris);
  • mājaslapu bernskacietusais.lv un paligsvecakiem.lv pārvirzīšana uz jauno mājaslapu centrsdardedze.lv.

2021.gada 7.oktobrī notika Centrs Dardedze 12.ikgadējā konference “Ko var izmērīt, to var izmanīt”, kuras laikā konferences moderators Valdis Melderis informēja konferences dalībniekus par Aktīvo iedzīvotāju fondu, Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmu, kā arī projekta laikā izpildīto aktivitāti – mājas lapas atjaunošana un mobilas versijas izveide. Visas konferences laikā  dalībnieki tika aicināti apskatīt jauno Centrs Dardedze mājas lapu. Konference notika platformā “Zoom” un tā tika translēta portālos Facebook, Delfi un LSM, tiešsaistē sasniedzot 3000 cilvēku. Konferences ieraksts redzams šeit.

Šobrīd pabeigts darbs arī pie iepriekšējā perioda stratēģijas izvērtēšanas un nākamā perioda stratēģijas izveides. Nākamo piecu gadu stratēģija izstrādāta, valdei aktīvi sadarbojoties ar vadības komandu, kā arī prezentēta visai “Dardedzes” komandai. Jaunās stratēģijas kopsavilkums šeit.

Projekta informācija:

Projekta summa: 11 441.98 eiro

Projekta termiņš: no 2021.gada aprīļa līdz 2022.gada jūnijam.

Finansētājs: Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.