IV konference (2013.g.)

2013.gada 28.novembrī notika starptautiskā konference vardarbības pret bērnu novēršanai “Pieaugušo loma bērna emocionālajā labklājībā“. Grāmata – kopsavilkums

Laila Rieksta – Riekstiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniece. Grozījumi normatīvajos aktos bērnu tiesību aizsardzības jomā 

Juta Bumbiere. Sociālā darbiniece. Daina Dziļuma. Klīniskā psiholoģe. Apmācību programma pusaudžu vecākiem „Ceļvedis audzinot pusaudzi” (CAP). – prezentācija

Laila Balode. Sociālā darbiniece, nodibinājuma “Centrs Dardedze” valdes locekle, konsultatīvā centra vadītāja. Jauna apmācību programma adoptētājiem – AIPA. – prezentācija

Astra Aukšmuksta. Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāja, pedagoģijas maģistre. Bērniem labvēlīga un droša vide izglītības iestādēs – prezentācija

Uldis Ābele, Allažu bērnu un ģimenes atbalsta centrs. Līga Redliha, Centrs Dardedze. Disciplinēšanas vadlīnijas īslaicīgās sociālās rehabilitācijas institūcijām – prezentācija

Zaiga Lasmane. Projektu koordinatore, Centrs Dardedze. Gudri bērni – droši bērni. Programma mobinga risku mazināšanai bērnudārzā. – prezentācija

Ole Bredsens Nordfjells (Ole Bredsen Nodfell), sociologs, “Reform” resursu centrs vīriešiem. Dzimumu līdztiesība un vīriešu iesaiste bērnu audzināšanā – labās prakses piemēri Norvēģijā. – prezentācija

Nils Petersons (Nils Pettersson). Programmu vadītājs organizācijā “Men for Gender Equality” Zviedrijā. Tēvu iesaistes prakse un izaicinājumi Zviedrijā. – prezentācija

Židre Arlauskaite (Zydre Arlauskaite). Psiholoģe – psihoterapeite, beigusi Viļņas Universitāti. Nākamais solis: Sociāli emocionālo prasmju apguve un agresīvas uzvedības novēršana. – prezentācija

Vivi Havia (Vivi Havia). Skolu un sākumskolu attīstības konsultante, specializējusies vienaudžu savstarpējās vardarbības novēršanā. Vides ietekme vienaudžu savstarpējās vardarbības novēršanā pirmsskolā un skolā. – prezentācija