V konference (2014.g.)

2014. gada 27.novembrī “Centrs Dardedze” rīkoja V. ikgadējo starptautisko konferenci vardarbības pret bērnu novēršanai “Kopienas līdzdalība bērna un ģimenes labklājības stiprināšanā”Programma.

Konferences grāmata – kopsavilkums

Laila Rieksta Riekstiņa, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija, vadītāja. Aktualitātes bērnu tiesību aizsardzības jomā – prezentācija

Agnese Sladzevska, Centrs Dardedze, valdes locekle – Centra Dardedze atziņas, īstenojot bērnu tiesību principus ikdienas darbībā – prezentācija

Donalds Findlater, Lucy Faithfull Foundation, direktors – Ceļā uz seksuālas vardarbības pret bērnu izskaušanu – prezentācija

Lauris Neikens, Labklājības Ministrija, Bērnu un ģimenes politikas departaments, vecākais eksperts – Lanzarotes konvencija: tās nozīme aizsargājot bērnus pret seksuālu izmantošanu un seksuālu vardarbību – prezentācija

Iveta Ķelle, Latvijas Ģimenes plānošanas un seksuālās veselības asociācija “Papardes zieds”, vadītāja – Kas runās ar bērnu? 

Laila Balode, Centrs Dardedze, valdes locekle – Ko mums māca “Imantas pedofila” gadījums? – prezentācija

Evija Rudzīte, Biedrība “Projektu darbnīca”, vadītāja – Saldējums ar lielajiem – prezentācija

Daina Dziļuma, Centrs Dardedze, psiholoģe – Mobings un mazi bērni 

Ilze Žagare, SOS Bērnu ciematu asociācija, Ģimeņu atbalsta centra vadītāja – NVO loma veidojot kopienā atbalsta sistēmu ģimenēm ar bērniem – prezentācija

Laila Grāvere, Tiesībsarga birojs, Bērnu tiesību nodaļas vadītāja – Bērnu drošības tiesiskais regulējums izglītības iestādēs – prezentācija

Ina Behmane, Saldus novada pašvaldības aģentūra „Sociālais dienests”, direktore. – Labās prakses piemēri sociālo pakalpojumu attīstībā Saldus pašvaldībā – prezentācija

Zaiga Lasmane, Centrs Dardedze, projekta koordinatore – Projekts “Šķēršļi pārvērsti iespējās” – prezentācija

Jolanta Borīte, Siguldas novada pašvaldība, Kultūras pārvaldes vadītāja – Iedzīvotājs. Pašvaldība. Labāka dzīve. – prezentācija

Zane Paegle, Projekta koordinatore Salacgrīvas novadā, Sociālā dienesta speciāliste darbā ar bērniem un ģimenēm – Bērniem drošas un draudzīgas ģimenes vides veicināšana Salacgrīvas novadā – prezentācija

Raitis Zeps, sociālais pedagogs Saulkrastu novadā – Tēvs ģimenē un tēvs skolā – prezentācija

Elīna Kļaviņa, mediju aģentūra Inspired, projektu vadītāja – Laiks tēviem, kampaņas prezentācija – prezentācija