XIII konference (2022. gads)

“Centrs Dardedze” 13. ikgadējā starptautiskā konference “Kaitējoša seksuāla uzvedība – vai bērns var kaitēt bērnam? Kā saprast un palīdzēt”

Ja domājam par seksuāliem pāridarījumiem pret bērniem, prātā nāk nepieņemamas pieaugušo un bērnu attiecības. Taču starptautiski atzītas bērnu aizsardzības organizācijas ir izpētījušas, ka katrs trešais gadījums notiek starp pašiem bērniem. Arī mēs, “Centrs Dardedze”, saņemam vecāku un speciālistu zvanus par šo maz zināmo tēmu ik nedēļu, tāpēc šogad ikgadējo konferenci veltīsim tēmai – kaitējoša seksuāla uzvedība bērnu vidū.

Laiks: 2022. gada 26. oktobris 10.00-17.00

Pasākuma formāts: tiešsaistē (Zoom)

Moderators: Valdis Melderis

Mērķauditorija: pirmsskolu un skolu pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, bāriņtiesu darbinieki, krīžu centru darbinieki, ārpusģimenes aprūpes speciālisti, audžuģimenes, policisti un citi bērnu tiesību aizsardzības jomas speciālisti

Par šī gada tēmu

Kaitējoša seksuāla uzvedība (angļu val. harmful sexual behavior) ir bērnu seksuāla rakstura izteikumi vai darbības, kas neatbilst viņu vecumposmam un var nodarīt kaitējumu pašam, citiem bērniem vai pieaugušajiem. Tā var izpausties no seksuāla rakstura komentāru vai draudu izteikšanas un pornogrāfijas rādīšanas līdz citu bērnu piespiešanai aiztikt intīmās ķermeņa daļas, kā arī orālai, vaginālai vai anālai penetrācijai, kas var notikt arī vardarbīgi.

Kaitējoša seksuāla uzvedība ir specifisks pāridarījumu veids, jo palīdzība ir nepieciešama visiem iesaistītajiem bērniem (gan bērnam ar problemātisko uzvedību, gan bērnam, kurš no tās cietis) un viņu ģimenēm. Lai gan šis apzīmējums ietver vārdu “seksuāls”, jo saistās ar bērna intīmo vietu aizskaršanu, no bērna viedokļa bieži vien rīcības pamatā ir nevis seksuāla interese, bet gan citas problēmas bērna dzīvē vai paša bērna vardarbības pieredze, kas šādi tiek izreaģēta.

Lai pamanītu un atpazītu kaitējošu seksuālu uzvedību bērnu vidū, speciālistiem nepieciešamas specifiskas zināšanas – īpaši pirmsskolu, skolu, krīzes centru un citu ar bērniem strādājošu iestāžu un organizāciju darbiniekiem. Ja pratīsim sniegt bērnam specializētu palīdzību, kā arī aktīvi sadarbosimies ar bērna ģimeni un mācību (uzturēšanās) iestādi, vairumā gadījumu nevēlamās darbības neturpināsies.

Problēmu kā aktuālu un risināmu redz gan valsts un pašvaldību, gan nevalstiskais sektors – problēma ir izplatīta, bet speciālistiem trūkst vienotas izpratnes par šo pāridarījumu veidu, skaidra rīcības plāna, kā arī specializētu atbalsta pakalpojumu bērniem un ģimenēm. Līdz ar to šogad mūsu ikgadējās konferences mērķis ir veicināt speciālistu izpratni par kaitējošu seksuālu uzvedību, tās cēloņiem un efektīvākajiem palīdzības veidiem, informēt par ārvalstu pieredzi un labo praksi, kā arī akcentēt starpinstitucionālas sadarbības nozīmi.

Programma

10.00-10.10 Konferences atklāšana (Laila Balode, Centrs Dardedze)
10.10.-10.30 Vai kaitējoša seksuāla uzvedība ir problēma arī Latvijā? (Anda Avena, Centrs Dardedze)
10.30-11.10 Katrs tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli… “Dardedzes” līdz šim paveiktais, secinātais, apgūtais (Sindija Dziedātāja, Janeta Bokaldere, Centrs Dardedze)
11.10-12.00 Darbs ar bērniem un jauniešiem, kuri demonstrējuši kaitējošu seksuālu uzvedību: Kur mēs bijām un kurp ejam? (Stjuarts Alardaiss, Lielbritānija)
12.00-12.15 Pauze
12.15-13.10 Bērni un pusaudži ar kaitējošu seksuālu uzvedību – risku novērtēšana un rehabilitācija veselīgas seksualitātes attīstībai nākotnē (Anete Birgersone, Zviedrija)
13.10-13.40 Ko darīt pirms KSU ir kļuvis par KSU? Preventīvi ieteikumi kaitējošas seksuālas uzvedības novēršanai un mazināšanai (Anastasija Pušņakova, Centrs Dardedze)
13.40-15.00 Laiks sarunai: Pornogrāfija, jaunieši un kaitējoša seksuāla uzvedība (Marī Kreba, Austrālija)
15.00-15.15 Pauze
15.15-16.00 Multidisciplināras pieejas un traumas izpratnē balstītas aprūpes nozīme darbā ar ģimenēm un bērniem (Paskāla Franka, Beļģija, Berts Groens, Nīderlande)
16.00-16.30 Vai viss ir tik vienkārši, kā izskatās? (Krista Skara, Valsts probācijas dienests)
16.30-17.00 Lektoru atbildes uz jautājumiem

Tēmas un runātāji

Vai kaitējoša seksuāla uzvedība ir problēma arī Latvijā?

“Centrs Dardedze” sadarbībā ar pētījumu centru SKDS šogad veica pētījumu par attiecībām ģimenē un bērnības pieredzi ar kaitējošu seksuālu uzvedību (KSU), aptaujājot 18-25 gadus vecus jauniešus. Tāpat veikta arī dažādu jomu speciālistu aptauja par to, vai viņi ir saskārušies ar KSU gadījumiem, cik labi tos atpazīst un kāda reakcija seko. Prezentācijā pastāstīsim par to, ko abās aptaujās esam atklājuši.

Anda Avena, “Centrs Dardedze” komunikācijas vadītāja un interešu aizstāve. Ieguvusi maģistra grādu sociālajā antropoloģijā, strādājusi sabiedrisko attiecību jomā un pēdējos septiņus gadus veltījusi tam, lai organizācijas balss un viedoklis izskanētu gan medijos, gan arī dažādās komisijās un darba grupās, veicinot sistemātisku, datos balstītu darbu pie vardarbības pret bērniem novēršanas Latvijā.

Katrs tūkstoš jūdžu ceļojums sākas ar pirmo soli… “Dardedzes” līdz šim paveiktais, secinātais, apgūtais

Ceļš no 2018. līdz 2022. gadam kaitējošas seksuālas uzvedības tēmas izpētē: ko esam iemācījušies, ar kādiem šķēršļiem saskārušies un ko esam paveikuši. Kas īsti ir kaitējoša seksuāla uzvedība un kā tas notiek? Kādi ir iemesli, riska faktori un sekas? Ko varam secināt no gadījumiem, kas nonāk pie mums? Pastāstīsim arī par mūsu radīto rokasgrāmatu psihologiem.

Mg.psych. Sindija Dziedātāja – klīniskā psiholoģe, kas nesen pārliecinoši, akadēmiski spēcīgi un profesionāli pievienojusies “Centrs Dardedze” komandai. Pateicoties savai akadēmiskajai un lekciju vadīšanas pieredzei, ieguldījusi daudz laika kaitējošas seksuālas uzvedības tēmas apmācību psihologiem un citiem speciālistiem izstrādē un vadīšanā. Zināšanas par kaitējošu seksuālu uzvedību tiek integrētas un pārbaudītas arī individuālajā darbā ar klientiem.

Mg.soc.d. Janeta Bokaldere – “Centrs Dardedze” sociālā darbiniece un konsultāciju daļas vadītāja. Aktīvi vada kaitējošas seksuālas uzvedības pakalpojuma un programmas ieviešanu “Dardedzē”, mācoties pie ārvalstu ekspertiem, plānojot pakalpojumu attīstību, pieaicinot ekspertus un skaidrojot šo vardarbības tēmu Latvijā ar mērķi izmantot mūsu uzkrātās zināšanas un atbilstoša pakalpojuma izveidē bērniem ar KSU.

Darbs ar bērniem un jauniešiem, kuri demonstrējuši kaitējošu seksuālu uzvedību: Kur mēs bijām un kurp ejam?

Pēdējo 30 gadu laikā prakse un intervences gadījumos, kad bērni un jaunieši demonstrē kaitējošu seksuālu uzvedību, ir būtiski mainījušās. Šajā prezentācijā uzzināsiet par Lielbritānijas un ASV pieredzi – politiku un praksi, lai mācītos no kļūdām un pēc iespējas veiksmīgāk palīdzētu bērniem un jauniešiem, kas ir seksuāli aizskāruši citus. Prezentācijā tiks aplūkoti arī aktuālie darbības virzieni, ko šajā jomā veic organizācija “Lucy Failthful Foundation”.

Stjuarts Alardaiss (Stuart Allardyce), Lielbritānija – Stjuarts ir sociālais darbinieks un strādājis ar bērniem un jauniešiem, kuri ir demonstrējuši kaitējošu seksuālu uzvedību, pēdējos 20 gadus. Viņš ir organizācijas “Lucy Faithfull Foundation” vadītājs, darbojas pētniecības jomā un atbild par “Stop It Now!” programmas pakalpojumiem Skotijā. Stjuarts vada arī Lielbritānijas vadošo profesionālo biedrību speciālistiem, kuri strādā ar seksuālus noziegumus pastrādājušiem bērniem. Vairāku grāmatu līdzautors (“Working with Children and Young People Who Have Displayed Harmful Sexual Behaviour”, 2018, un “Sibling Sexual Abuse: A Knowledge and Practice Overview”, 2021).

Bērni un pusaudži ar kaitējošu seksuālu uzvedību – risku novērtēšana un rehabilitācija veselīgas seksualitātes attīstībai nākotnē

Pieaugušo spēja atbilstoši novērtēt bērnu uzvedību, pamanot problemātiskas tendences un savlaicīgi sniedzot efektīvu palīdzību, ir izšķiroši svarīga bērnu drošībai un veselīgai attīstībai. Savā prezentācijā Anete stāstīs gan par mazu bērnu un pusaužu uzvedības novērtēšanu, gan arī savu pieredzi terapeitiskajā darbā un metodēs, kā arī ieskicēs svarīgākos prevencijas soļus.

Anete Birgersone (Anette Birgersson), Zviedrija – Anete sāka strādāt sociālā darba jomā pirms 25 gadiem un ir licensēta kognitīvi biheiviorālās pieejas psihoterapeite. Viņa ir izveidojusi īpašu programmu darbam ar bērniem un pusaudžiem ar kaitējošu seksuālu uzvedību vai traumu. Šobrīd vada pati savu uzņēmumu “Skills Clinic” un pasniedz Linkopingas Universitātē, pētniecības centrā, kas specializējas vardarbības pret bērnu novēršanā. Vieslektore un pasniedzēja citās universitātēs un apmācībās ASV, Lielbritānijā un citās valstīs (tostarp pie mums Latvijā – “Dardedzē”), kā arī veic supervīziju daudziem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem ar KSU.

Ko darīt, pirms KSU ir kļuvis par KSU? Preventīvi ieteikumi kaitējošas seksuālas uzvedības novēršanai un mazināšanai

Zināms, ka vislabākā, efektīvākā un arī lētākā intervence ir prevencija jeb rīcība, pirms kaut kas ir noticis. Veidojot cieņpilnas un drošas attiecības ar bērniem, kā arī ievērojot noteiktus pamatprincipus, mēs varam pasargāt bērnus no iesaistīšanās kaitējošas seksuālas uzvedības (KSU) darbībās un citiem riskiem. Šajā prezentācijā runāsim par ieteikumiem gan ģimenēm, gan arī iestādēm, lai visi kopā varam pasargāt bērnus no vecumam neatbilstošām darbībām un ielikt drošus pamatus bērnu tālākai dzīvei.

Mg.psych. Anastasija Pušņakova – klīniskā un veselības psiholoģe “Dardedzes” komandā no 2015. gada. Šo gadu laikā uzkrājusi lielu pieredzi darbā ar seksuālā vardarbībā cietušiem bērniem, nodrošinot rehabilitāciju, veicot izpētes un nopratināšanas. Vairāku apmācību vadītāja un aktīvi darbojusies dažādu jaunu “Dardedzes” pakalpojumu izstrādāšanā. Psiholoģija nav tikai Anastasijas darbs, bet arī sirdslieta, tāpēc regulāri papildina savas zināšanas un iedziļinās jautājumos par palīdzības iespējām bērniem.

Laiks sarunai: Pornogrāfija, jaunieši un kaitējoša seksuāla uzvedība

Pornogrāfija, kas pieejama klikšķa attālumā un agresīvi reklamēta interneta vidē, mūsdienās ir pieejama ikvienam. Tā ir teju neizbēgama un kļuvusi par galveno seksuālās izglītības avotu daudziem jauniem cilvēkiem, būtiski ietekmējot viņu spēju sarunāties un saņemt brīvu piekrišanu attiecībām, iedragājot abpusēju cieņu, seksuālo veselību un dzimumu vienlīdzību. Visā pasaulē pieaug bažas, ka pornogrāfija veicina kaitējošu seksuālu uzvedību. Bērniem un jauniešiem nepieciešams atbalsts, lai iemācītos veidot cieņpilnas un drošas attiecības šajā jaunajā realitātē. Pornogrāfija ir kļuvusi par vardarbību veicinošu faktoru, ko mēs nevaram atļauties ignorēt. Uzzināsim vairāk par pornogrāfijas ietekmi un to, ko varam darīt.

Marī Kreba (Maree Crabbe), Austrālija – Marī vada austrāliešu vardarbības prevencijas organizāciju “It’s time we talked”. Viņa ir mācību vadītāja, rakstu autore, pētniece un filmu veidotāja, kura strādā ar dzimumā balstītas vardarbības prevencijas tēmu, kā arī aktīvi palīdz vecākiem, skolām, kopienām un valdībām pievērsties tēmai par pornogrāfijas ietekmi uz bērniem un jauniešiem.

Multidisciplināras pieejas un traumas izpratnē balstītas aprūpes nozīme darbā ar ģimenēm un bērniem

Šajā prezentācijā pievērsīsimies multidiciplināras pieejas praksēm darbā ar ģimenēm, kurās notikusi vardarbība pret bērniem. Tiks uzrunātas tēmas par drošības plānu nozīmi, multidisciplināras sadarbības pamatprincipiem, nelabvēlīgām bērnu pieredzēm un to ietekmi, kā arī traumas izpratnē balstītu aprūpi un bērnam draudzīgu pieeju.

Paskāla Franka (Pascale Franck), Beļģija – Paskāla ir viena no organizācijas “Family Justice Center Antwerp” vadītājām, kā arī strādā ar flāmu valdību, ieviešot multidisciplināru pieeju vardarbības ģimenē un vardarbības pret bērniem novēršanai. Kriminoloģe ar bagātīgu pieredzi starpprofesionālu sadarbību veidošanā un koordinēšanā vardarbības jomā, kā arī vardarbības upuru atbalsta metodoloģijā. Aktīvi vada apmācības un darbojas interešu aizstāvības jomā vietējā un starptautiskā mērogā.

Berts Groens (Albert Johan Groen), Nīderlande – Berts ir bijušais policijas inspektors ar vairāk kā 30 gadu pieredzi bērniem draudzīgu nopratināšanu veikšanā un krimināllietu izmeklēšanā ģimenes un seksuālas vardarbības, cilvēktirdzniecības un bērnu pornogrāfijas jomās. Pēc darba policijā Berts strādājis kā projektu vadītājs ģimenes un seksuālas vardarbības novēršanas laukā, fokusējoties uz multidisciplināras pieejas veidošanu. Viņš vadīja “Family Justice” centru ieviešanas projektu piecās Eiropas valstīs un šobrīd ir “European Family Justice Center Alliance” prezidents. Ilggadēja profesionālā pieredze politikas veidošanā un starptautisku projektu vadīšanā.

Vai viss ir tik vienkārši, kā izskatās?

Starpinstitūciju sanāksmes (STIS) ir metode, kas prasa atbilstošu attieksmi no speciālistiem. Šī metode vai nu rada problēmas vai palīdz speciālistam. Prezentācijas laikā mēģināsim saprast abus šos aspektus. Caur gadījuma analīzi, kurā bērns pauž kaitējošu seksuālu uzvedību, kopīgi izpētīsim STIS sniegto resursu, bērna vajadzības un to, ko pieaugušie mēdz nepamanīt.

Krista Skara, Valsts probācijas dienests – Mg.psych. Mg.sc.sal. Krista Skara, Valsts probācijas dienesta Probācijas programmu nodaļas vadītāja. Desmit gadu laikā ir uzkrāta pieredze, strādājot ar bērniem izglītības iestādēs, ieslodzījuma vietā un Valsts probācijas dienestā.

Visām prezentācijām tiks nodrošināts sinhronais tulkojums uz latviešu, angļu, igauņu un lietuviešu valodām.

Šeit padomu materiāli par KSU prevenciju: pirmsskolām, skolām, ģimenēm.

Plašāka informācija: konference@centrsdardedze.lv

Centrs Dardedze” pamatdarbību 2022. – 2023. gadā atbalsta EEZ un Norvēģijas granti caur programmu Aktīvo iedzīvotāju fonds. Konference tiek rīkota sadarbībā ar Ziemeļvalstu ministru padomes biroju Latvijā, Zviedrijas vēstniecību un tiešraides nodrošinātāju “No limits”.